รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

การประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปี 2559
(Innovation for Defence Technology Contest 2016 : IDT 2016)

โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่มา http://defta.org/idt2016/

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

ประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560 (Innovation for Crime Combating Conference and Contest 2017)

ที่มา https://www.dsi.go.th/view?tid=T0002032

ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยผ่าน ทปอ.

บริษัท อาชาไนย เทคโนโลยี จำกัด ได้ทุนสนับสนุนจากรัฐบาลไทยผ่านทุน ทปอ. สำหรับดำเนินธุรกิจ StartUp ทางด้าน Image Processing, Artificial Intelligent

ที่มา https://smartcity.kmitl.io/

Deep Technology Discovery

เข้ารอบ 32 ทีมจาก 60 กว่าทีม

โครงการ U.REKA เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุน Startup ในทุกๆด้าน ตั้งแต่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology) จนกระทั่งพัฒนาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อนำออกสู่ตลาดได้ อีกทั้งโครงการนี้ยังมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันพัฒนาประเทศด้านระบบนิเวศทางนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างแท้จริงและยั่งยืน

U.REKA เกิดจากความร่วมมือของบริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส, บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และสถาบันอุดมศึกษา

ที่มา http://www.u-reka.co/th/